Nguyễn Trường Tộ – Di Thảo

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ – DI THẢO

Di Thảo 1 – Bàn Về Những Tình Thế Lớn Trong Thiên Hạ
Di Thảo 2 – Bàn Về Tự Do Tôn Giáo
Di Thảo 3 – Bài Trần Tình
Di Thảo 4 – Kế Hoạch Duy Trì Hoà Ước Mới
Di Thảo 5 – Kế Hoạch Làm Cho Dân Giàu Nước Mạnh
Di Thảo 6 – Về Việc Mua Và Đóng Thuyền Máy
Di Thảo 7 – Về Việc Đào Tạo Người Điều Khiển Và Sửa Chữa Thuyền Máy
Di Thảo 8 – Kế Hoạch Khai Thác Tài Nguyên Đất Nước
Di Thảo 9 – Về Việc Mua Tàu London
Di Thảo 10 – Thảo Thư Gởi Tây Soái
Di Thảo 11- Tâm Sự Với Trần Tiễn Thành
Di Thảo 12 – Những Việc Giám Mục Gauthier Có Thể Giúp
Di Thảo 13 – Ngôi Vua Là Quý; Chức Quan Là Trọng
Di Thảo 14 – Tình Hình Lương Giáo Ở Nghệ An
Di Thảo 15 – Lại Tâm Sự Với Trần Tiễn Thành
Di Thảo 16 – Bài Bạt Mừng Đào Xong Thiết Cảng
Di Thảo 17 – Dùng Giám Mục Linh Mục Vào Việc Canh Tân
Di Thảo 18 – Về Việc Học Thực Dụng
Di Thảo 19 – Phải Tạm Thời Dựa Vào Pháp
Di Thảo 20 – Về Việc Lấy Lại Ba Tỉnh Miền Đông
Di Thảo 21 – Kế Hoạch Vận Động Pháp Để Giữ Ba Tỉnh Miền Tây
Di Thảo 22 – Báo Cáo Về Việc Gặp Viên Lãnh Sự Tây Ban Nha
Di Thảo 23 – Báo Cáo Về Một Số Việc Cần Làm
Di Thào 24 – Kế Ly Gián Giữa Anh Và Pháp
Di Thảo 25 – Vê Hội Nước Ngoài
Di Thảo 26 – Tờ Trình Về Việc Ký Hợp Đồng Với Hội Nước Ngoài
Di Thảo 27 – Tám Việc Cần Làm Gấp
Di Thảo 28 – Biểu Tạ Ơn Vua
Di Thảo 29 – Tổ Chức Gấp Việc Khai Mỏ Và Đào Tạo Chuyên Viên
Di Thảo 30 – Mục Đích Của Sứ Bộ Đi Pháp
Di Thảo 31 – Về Việc Lập Sứ Quán Và Cử Phái Bộp
Di Thảo 32 – Về Việc Tổ Chức Cho Sứ Bộ Đi Pháp
Di Thảo 33 – Về Việc Gởi Người Sang Pháp Học
Di Thảo 34 – Trả Lời Các Câu Hỏi Của Triều Đình
Di Thảo 35 – Nói Rõ Thêm Về Văn Bản Ngày 16-2 Tự Đức 21
Di Thào 36 – Bãi Bỏ Việc Cử Sứ Bộ Đi Pháp
Di Thảo 37 – Về Việc Thương Thuyết Với Pháp Tại Gia Định
Di Thảo 38 – Tiễu Trừ Giặc Biển
Di Thảo 39 – Kế Hoạch Thu Hồi Sáu Tỉnh
Di Thảo 40 – Bổ Túc Kế Hoạch Đánh Úp Gia Định
Di Thảo 41 – Bàn Về Việc Cho Pháp Thông Thương Để Đổi Lại Sáu Tỉnh
Di Thảo 42 – Bàn Về Quan Hệ Với Người Nước Ngoài
Di Thảo 43 – Mở Rộng Quan Hệ Với Pháp Và Các Nước Khác
Di Thảo 44 – Kế Hoạch Vay Tiền Để Dùng Vào Việc Binh
Di Thảo 45 – Về Việc Gởi Học Sinh Sang Singapore Học Sinh Ngữ
Di Thảo 46 – Việc Dịch Các Văn Kiện Ngoại Giao
Di Thảo 47 – Về Việc Cải Cách Phong Tục
Di Thảo 48 – Thương Lượng Với Giám Mục Croc
Di Thảo 49 – Tình Hình Chính Trị Nước Pháp Với Công Xã Paris
Di Thảo 50 – Về Việc Chỉnh Đốn Quân Đội Và Quốc Phòng
Di Thảo 51 – Cần Nắm Vững Tình Hình Chính Trị Ở Pháp
Di Thảo 52 – Canh Tân Và Mở Rộng Quan Hệ Ngoại Giao
Di Thảo 53 – Về Chính Sách Nông Nghiệp
Di Thảo 54 – Phải Gấp Rút Thực Hiện Các Kế Hoạch
Di Thảo 55 – Nên Mở Cửa Chứ Không Nên Khép Kín
Di Thảo 56 – Bài Khải Quyên Tiền Sửa Cầu
Di Thảo 57 – Phong Vũ Biểu
Di Thảo 58 – Bài Tựa Sách Đàm Thiên Luận