VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG – LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4 LẦN THỨ 45 (1975 – 2020)

Video Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 Lần Thứ 45 (1975 – 2020) đã được Ban Truyền Thông VNQDĐ edit lại, cắt bỏ một số đoạn mạn đàm của khách tham dự không thích hợp với ý nghĩa “Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận”, và một số lời phát biểu có tích cách “khủng bố”, vi phạm tới quy định về an ninh của chính quyền sở tại cũng như của Paltal, Youtube và Facebook v.v…
(theo Ban Truyền Thông VNQDĐ)